Tilbudet vårt

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr krisehjelp til personer utsatt for vold på følgende måter:
 

  • Krisetelefon - Vi tar i mot samtaler fra kvinner og menn hele døgnet og kan hjelpe med rådgivning, støtte, informasjon eller å være en lyttende samtalepartner.
  • Samtaletilbud på dagtid - Vi tilbyr både kvinner og menn samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud. Vi kan blant annet bistå deg med å formidle kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og være pådrivere for at du får den hjelpen du ønsker.
  • Trygt, midlertidig botilbud for kvinner og menn - Ved akutte krisesituasjoner kan kvinner og menn med og uten barn bo på krisesenteret i en periode. Under booppholdet vil beboerne få tilbud om samtaler og egen kontaktperson som bistår med kontakt og følge til hjelpeapparatet, for eksempel advokat, NAV, politi, lege, familievernskontor og andre hjelpeinstanser. Botilbud for menn er fysisk atskild fra botilbud for kvinner.
  • Tilbud til barn - En av våre ansatte har ansvar for å gi et samtaletilbud til barn og ivareta deres interesser under oppholdet.
  • Oppfølging etter utflytting - Krisesenteret kan bistå i forbindelse med reetablering ved at alle som flytter ut får tilbud om oppfølgingssamtaler.
  • Advokatvakt - Gratis juridisk bistand. Krisesenteret kan ved hjelp av midler fra Justisdepartementet tilby gratis juridisk rådgivning og bistand til personer som lever med vold i nære relasjoner m.v. Advokattimer bestilles ved henvendelse til krisesenteret.
  • Tolk - Vi skaffer tolk ved behov.